شرکت موج صنعت کرانه

شرکت موج صنعت کرانه MSK با هدف طراحی و پیاده سازی سیستم­ها وسامانه ­های مخابراتی (تجاری و ...) و نیز اجرای پروژه­ های تحقیقاتی و عملی در صنعت مخابرات با توان علمی و عملیاتی وافر، در سال 1389 تاسیس گردیده است.