شرکت موج صنعت کرانه

طراحی و تولید سیستم‌های متنوع مخابراتی.
ارائه خدمات فنی مهندسی مشاوره، نظارت و آموزش.
مشاوره و مجری در امر تست، راه‌اندازی و تحویل سیستم‌های مخابراتی.