شرکت موج صنعت کرانه

تلاش و کوشش علمی برای سرافرازی میهن و بدست آوردن فن آوریهای نوین و برطرف سازی کاستیها.

انجام کار گروهی در اجرا با ایده های نو، و بکارگیری علوم جدید در زمینه های مخابراتی.

رشد و نمو دادن شرکتی توانمند با اعضا و نیروهای  متخصص و کارآمد.

سرآمد و الگوشدن در زمینه های علمی-کاری در کشور.

کاربردی کردن علم و دانش و نزدیکتر کردن هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه.

تلاش مضاعف در راستای اهداف شرکت و چشم پوشی از منافع زود گذر و آنی 

تلاش در جهت واگذاری فعالیت ها به نیروی انسانی متخصص.

خود اتکایی و تکیه به توان و پتانسیل علمی و صنعت داخلی.