شرکت موج صنعت کرانه

شرکت موج صنعت کرانه توانمند در به ثمر رساندن پروژه ها و تحقیقات علمی به کمک جوانان نخبه کشور.