شرکت موج صنعت کرانه

این شرکت در دو بخش خدمات و محصولات راهبردی و ضروری صنعت مخابرات، به کمک جوانان لایق و شایسته کشور، مبادرت به تولید محصولات خاص مخابراتی با تکیه بر توان و دانش بومی و نیاز کشور نموده است، به حمد الله، تولید و گسترش این محصولات و خدمات در داخل کشور با تکیه بر توان بومی از کارهای کم نظیر و چه بسا بی نظیر و درخور توجه می باشد.